Regulamin szczegółowy „Konkurs z marką Eveline”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Nazwa konkursu: Konkurs z marką Eveline.
2.Organizatorem Konkursu jest firma KiS Production Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rosoła 40 m.5, 02-786 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000380501 r., zwana dalej Organizatorem.
3.Fundatorem nagrody jest firma Eveline z siedzibą w Lesznowoli, 05-506, ul. Żytnia 19, NIP: 951-20-98-716, REGON: 15585664, zwana dalej Fundatorem.
4. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa szczegółowe warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie organizowanym na serwisie internetowym ONLY YOU (www.onlyyoumagazine.pl, www.o-you.pl), zwanym dalej Serwisem. Ogólne warunki konkursów organizowanych na Serwisie OnlyYOU reguluje Regulamin Ogólny Konkursów serwisu ONLY YOU, dostępny na stronie Serwisu Only You (https://o-you.pl/regulamin-ogolny-konkursow-organizowanych-na-serwisie-only-you-magazine-2/). Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Ogólnym oraz Regulaminem Szczegółowym Konkursu. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika obu Regulaminów w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Każda osoba, która przystępuje do Konkursu umieszczając zgłoszenie konkursowe we wskazanym miejscu przez Organizatora jest dalej nazywana Uczestnikiem. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca  na terenie Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, oz. 93 ze zm.).
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, ani zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za członków rodzin uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka
7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis www.facebook.com. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.
8. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs prowadzony jest na Serwisie internetowym ONLY YOU (o-you.pl; onlyyoumagazine.pl), z wykorzystaniem do jego promocji strony firmowej na portalu społecznościowym Facebook.com: https://www.facebook.com/magazineONLYyou.
9. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników Organizator może zawiesić, zakończyć lub zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na Serwisie internetowym, pod warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu. Zmiany zasad Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do Nagrody Konkursowej.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1.Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
2.Konkurs trwa od dnia od dnia 16.11.2016 do dnia 25.11.2016, do godziny 20.00.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
4. Uczestnik dokonując zgłoszenia w Konkursie automatycznie oświadcza, że:
– akceptuje treść Regulaminu Ogólnego oraz Regulaminu Szczegółowego;
– jest autorem odpowiedzi i ma do niej pełne prawa autorskie i majątkowe i akceptuje postanowienia Regulaminu w zakresie praw autorskich;
– wyraża zgodę na publikację jego zgłoszenia w konkursie na Serwisie internetowym ONLY YOU oraz stronie firmowej na portalu społecznościowym Facebook.com: https://www.facebook.com/magazineONLYyou. oraz na wykorzystanie odpowiedzi w celach marketingowych Organizatora, w tym na stronach i w materiałach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, bez wynagrodzenia.
– wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez KiS Production z siedzibą w Warszawie przy ul. Rosoła 40 m. 5, 02- 786 Warszawa .
5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie nazwy jego konta „facebookowego” lub podpisu/nicka z Komentarza na Serwisie (www.o-you.pl), w razie przyznania Uczestnikowi nagrody, w celu publikacji zwycięzców lub prezentacji nadesłanych konkursowych zgłoszeń.
6. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów, ani innych poniesionych przez Uczestników wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.
7.  Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia Uczestnika, który przesłał zgłoszenie konkursowe czyli odpowiedź na zadanie konkursowe:
•    naruszającą powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
•    sprzeczną z dobrymi obyczajami lub, która może być uznana za obelżywą, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji etnicznej, rasowej czy religijnej;
•    odnoszącą się do polityki, religii, hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych substancji uznawanych za szkodliwe dla zdrowia ludzi;
•    z treściami obelżywymi, erotycznymi, przedstawiającymi nagość, niecenzuralnymi, naruszającymi godność osobistą,
•    naruszającą czyjeś prawa autorskie,
•    zawierające hasło, umotywowanie lub inne treści, do których prawa przysługują lub mogą stanowić reklamę osób trzecich, za wyjątkiem treści Organizatora;
•    niewłaściwe z innych powodów.
8. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do jego treści. Komentarze, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku nie będą uwzględnione i zostaną usunięte.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ekwiwalent
pieniężny.

§ 3. ZASADY KONKURSU
1.Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu kreatywnej wypowiedzi na temat: „Napisz, jakie masz sposoby na to, by pięknie wyglądać zimą”.
2.Ocenie podlegać będzie kreatywność, pomysłowość, zgodność z tematyką konkursu, zgodność z Regulaminem.
3.Zgłoszenia można zamieszczać w formie komentarza pod artykułem konkursowym na Serwisie Only YOU lub pod postem informującym o konkursie na stronie firmowej na serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/magazineONLYyou)
4.Dodatkowym warunkiem konkursu jest polubienie fanpage na Facebook.com ONLY YOU i Eveline.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń: do godziny 20:00, dnia 25.11.2016 r.   
6. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie, za zgłoszenie do Konkursu uważane będzie jedynie pierwsze zarejestrowane przez Organizatora zgłoszenie. Akceptowane są wyłącznie formy oryginalne, autorskie. Wszelkie odpowiedzi kopiowane, nawet w części nie będą uznawane.
7. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego wypowiedź, Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Wyboru nagrodzonych Uczestników dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
3.Spośród wypowiedzi zgłoszonych przez Uczestników spełniających warunki określone w Regulaminie, Komisja Konkursowa wskaże 5 najciekawszych. Uczestnikom, którzy je nadesłali, zostaną przyznane nagrody określone w § 5.
4. Łącznie nagrodzone zostanie 5 osób. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną z nagród.

§5. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE
1.Nagrodami w Konkursie jest 5 zestawów kosmetyków EVELINE. W skład każdego zestawu wchodzą: Błyskawicznie Wygładzający Krem na Dzień Collagen Booster z efektem Blur, Regenerujący krem pod oczy Collagen Booster z efetem blur, Luksusowy balsam głęboko nawilżający pistacja Migdał SPA! Proffesional, Matujący Płyn Micelarny do demakijażu 3w1 Program 360, Profesjonalny 3-Fazowy Zabieg Salon Esthetic Fotooodmładzanie & Mikrodermabrazja
2.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 7 dni po terminie zakończenia Konkursu. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na Serwisie  ONLY YOU (https://o-you.pl/). Osoba biorąca udział w konkursie automatycznie wyraża zgodę w przypadku wygranej na publikację swojego imienia i nazwiska na liście zwycięzców, na serwisie ONLY YOU.
3.Zwycięzcy proszeni są o podanie, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzców, danych teleadresowych (nazwisko, imię, adres korespondencyjny), pozwalających na przesłanie nagrody. Dane te mogą być przesłane w wiadomości prywatnej na stronie firmowej na Facebooku lub mailem. Po tym terminie nagroda przepada.
4.Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki kurierskiej lub paczki Poczty Polskiej wysłanych na adres wskazany przez Uczestnika, w terminie 21 dni roboczych od dnia podania adresu wysyłki przez Uczestnika.
5. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom Konkursu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
6.Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
7.Zwycięzca nagrody w Konkursie nie może zastrzec szczególnych właściwości wygranej nagrody.
8.Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
9.W przypadku nie wydania wszystkich nagród, w szczególności pomimo wyczerpania całości procedury opisanej w § 5, lub z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji zwycięzcy z przyjęcia nagrody, niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcami, albo jeżeli zwycięzca nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od awizowania przesyłki wysłanej przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody. Nagrody przedstawione w materiałach promocyjnych mogą się nieznacznie różnić od tych, które zostaną dostarczone  zwycięzcom, przy zachowaniu tej samej wartości nagrody.
11.Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.
13.Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
14.W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.
15. Wysyłka nagród nastąpi jedynie na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE
Każdy Uczestnik, poprzez  wysłanie zgłoszenia do Konkursu  wraz z odpowiedzią na pytanie oświadcza, że:
a. przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia przesłanego w ramach Konkursu w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.
b. udziela Organizatorowi nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie ze Zgłoszenia. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na Serwisie internetowym ONLY YOU oraz serwisie społecznościowym Facebook.com (https://www.facebook.com/magazineONLYyou)
– w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
– nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
– eksploatacji za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych i audiowizualnych;
– w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
– wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;
c. zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualnym naruszeniem ich praw na skutek opublikowania tekstu na Serwisie ONLY YOU oraz stronie https://www.facebook.com/magazineONLYyou, w szczególności na skutek naruszenia praw autorskich osób trzecich.
d. zezwala Organizatorowi na publikowanie przysłanej odpowiedzi, w trakcie i po zakończeniu Konkursu na Serwisie ONLY YOU oraz na stronie https://www.facebook.com/magazineONLYyou, w materiałach reklamowych, na produktach sponsora,  przez nielimitowany okres bez wskazania ich autora.
§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem, wysyłając je listem poleconym na adres Organizatora: KiS Production Sp. z o.o., ul. Rosoła 40 m. 5, 02-786 Warszawa z dopiskiem nazwy danego Konkursu w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia zwycięzców. Decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Pocztę Polską oraz firmy świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie
wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony
sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie
udziela gwarancji jej jakości.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczenia listy laureatów na Serwisie ONLY YOU (§ 2, ust.5 Regulaminu).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, jest Organizator tj. KiS Production Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rosoła 40 m. 5.
3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie w celu stworzenia doraźnej bazy danych niezbędnej do przeprowadzenia Konkursu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
§ 10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie Serwisu ONLY YOU, a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29
lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późniejszymi
zmianami).
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.