REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA SERWISIE ONLY YOU MAGAZINE

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA SERWISIE ONLY YOU MAGAZINE (aktualizacja)

 

§ 1. DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa ogólne warunki i zasady uczestniczenia w Konkursach organizowanych na serwisie ONLY YOU (www.onlyyoumagazine.pl, www.o-you.pl).

2. Organizatorem konkursów na serwisie ONLY YOU jest firma  KiS Production Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rosoła 40 m. 5, 02-786 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000380501 r., zwana dalej Organizatorem.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma zewnętrzna, zwana dalej Fundatorem.

4. Każda osoba, która przystępuję do Konkursu umieszczając odpowiedź we wskazanym miejscu przez Organizatora jest dalej nazywana Uczestnikiem. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca  na terenie Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, oz. 93 ze zm.).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, ani zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis www.facebook.com. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs prowadzony jest na serwisie internetowym ONLY YOU (o-you.pl; onlyyoumagazine.pl), z wykorzystaniem do jego promocji strony firmowej na portalu społecznościowym Facebook.com: https://www.facebook.com/magazineONLYyou. Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe za pomocą komentarzy na stronie serwisu lub na stronie firmowej na portalu społecznościowym Facebook.com: https://www.facebook.com/magazineONLYyou.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizator może zawiesić, zakończyć lub zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu. Zmiany zasad Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do Nagrody Konkursowej.

5. Czas trwania Konkursu, nagrody, forma zgłoszenia konkursowego, oraz inne zasady poszczególnych Konkursów będą określane odrębnie w Regulaminie Szczegółowym do każdego Konkursu osobno. Regulamin Szczegółowy będzie się nazywał tak samo jak nazwa danego Konkursu. Regulamin oraz Regulaminy Szczegółowe będą udostępniane każdorazowo na serwisie ONLY YOU lub na stronie firmowej serwisu na portalu społecznościowym Facebook.com: https://www.facebook.com/magazineONLYyou. W trakcie trwania poszczególnych Konkursów treść Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych będzie dostępna również do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Rosoła 40 m. 5.

6. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Przed zgłoszeniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem szczegółowym właściwym dla danego konkursu.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

3. Uczestnik dokonując zgłoszenia w Konkursie automatycznie oświadcza, że:
• akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Szczegółowego;
• jest autorem odpowiedzi i ma do niej pełne prawa autorskie i majątkowe i akceptuje postanowienia § 8 Regulaminu w zakresie praw autorskich;
• wyraża zgodę na publikację jego zgłoszenia w konkursie, na serwisie internetowym ONLY YOU oraz stronie firmowej na portalu społecznościowym Facebook.com: https://www.facebook.com/magazineONLYyou. oraz  wykorzystana odpowiedzi na cele marketingowe Organizatora, w tym na stronach i w materiałach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, bez wynagrodzenia;
• wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez KiS Production z siedzibą w Warszawie przy ul. Rosoła 40 m. 5, 02- 786 Warszawa.

4. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie nazwy jego konta „facebookowego” lub podpisu/nicka z Komentarza na portalu społecznościowym Facebook.com (https://www.facebook.com/magazineONLYyou) lub/i stronie internetowej magazynu ONLY YOU (www.onlyyoumagazine.pl, o-you.pl), w razie przyznania Uczestnikowi nagrody, w celu publikacji zwycięzców.
5. Z tytułu uczestnictwa w Konkursach nie przysługuje zwrot kosztów, ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

§ 4. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy umieszczą zgłoszenie w formie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

2. Szczegółowe warunki udziału w Konkursie określa Regulamin Szczegółowy do każdego Konkursu osobno (patrz § 2 ust. 5).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia Uczestnika, który przesłał odpowiedź:
• naruszającą powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
• sprzeczną z dobrymi obyczajami lub, która może być uznana za obelżywą, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji;
• odnoszącą się do polityki, religii, hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych substancji uznawanych za szkodliwe dla zdrowia ludzi;
• z treściami obelżywymi, erotycznymi, przedstawiającymi nagość niecenzuralnymi, naruszającymi godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych;
• naruszające czyjeś prawa autorskie;
• zawierające hasło, umotywowanie lub inne treści, do których prawa przysługują lub mogą stanowić reklamę osób trzecich, za wyjątkiem treści Organizatora;
• niewłaściwe z innych powodów.

4. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do jego treści, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby przedstawionej na zdjęciu (w przypadku zgłoszeń w formie fotografii). Komentarze, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku,, nie będą uwzględnione i zostaną usunięte.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent
pieniężny.

§ 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Wyboru nagrodzonych Uczestników dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisje konkursową tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.

§ 6. NAGRODY

1. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania w celu realizacji prawa do nagrody następujących danych: adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, imienia, nazwiska.

2. Każdy Uczestnik może otrzymać jeden zestaw nagród.

3. Wartość nagród:
Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 10,0% wartości danej nagrody). Zdobywca nagrody zgadza się że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

Fundator nagrody jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przed wydaniem laureatowi nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest obowiązany przekazać Fundatorowi wszelkie dane do wypełnienia obowiązku płatnika.

§6 ust. 3 nie ma zastosowania jeżeli wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł brutto. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w
– konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu oraz
– konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także
– nagród związanych ze sprzedażą premiową
jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

4. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 7 . PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki kurierskiej lub paczki Poczty Polskiej wysłanych na adres wskazany przez Uczestnika, w terminie 21 dni roboczych od dnia przysłania adresu wysyłki przez Uczestnika.

2. Uczestnik zobowiązany jest do podania danych do wysyłki nagrody w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców. Nie podanie adresu przez Uczestnika w wyżej wymienionym terminie skutkuje wygaśnięciem prawa do otrzymania nagrody. Koszt wysyłki nagród pokrywa Fundator Konkursu lub Organizator.

3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od awizowania przesyłki wysłanej przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

Każdy Uczestnik, poprzez  wysłanie zgłoszenia do Konkursu  wraz z odpowiedzią na pytanie oświadcza, że:
a. przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia przesłanego w ramach Konkursu w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.

b. udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie ze Zgłoszenia. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej Only YOU oraz serwisie społecznościowym Facebook.com (https://www.facebook.com/magazineONLYyou)
– w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
– nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
– eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych i audiowizualnych;
– w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
– wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;

c. zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualnym naruszeniem ich praw na skutek opublikowania tekstu na serwisie ONLY YOU oraz stronie https://www.facebook.com/magazineONLYyou, w szczególności na skutek naruszenia praw autorskich osób trzecich.

d. zezwala Organizatorowi na publikowanie przysłanej odpowiedzi, w trakcie i po zakończeniu Konkursu na serwisie ONLY YOU oraz na stronie https://www.facebook.com/magazineONLYyou, w materiałach reklamowych, na produktach sponsora,  przez nielimitowany okres bez wskazania ich autora.

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: KiS Production Sp. z o.o., ul. Rosoła 40 m. 5, 02-786 Warszawa z dopiskiem nazwy danego Konkursu w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia zwycięzców – listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Pocztę Polską oraz firmy świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne
w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie
wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony
sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie
udziela gwarancji jej jakości.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy laureatów na stronach internetowych ONLY YOU (§ 3, ust.4 Regulaminu).

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, jest organizator tj. KiS Production Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rosoła 40 m. 5.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie w celu stworzenia doraźnej bazy danych niezbędnej do przeprowadzenia Konkursu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie serwisu ONLY YOU oraz firmowej na portalu społecznościowym Facebook.com: https://www.facebook.com/magazineONLYyou a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29
lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późniejszymi
zmianami).

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.