Regulamin ogólny TEST KLUBU ONLY YOU

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w TEST KLUB ONLY YOU organizowanego przez i za pośrednictwem serwisu internetowego www.o-you.pl (www.onlyyoumagazine.pl), zwaną dalej Serwisem, którego właścicielem jest KiS Production
Sp. z o.o.

2. Organizatorem TEST KLUB ONLY YOU jest firma KiS Production Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rosoła 40 lok. 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000380501 r., zwana dalej Organizatorem.

3. TEST KLUB ONLY YOU prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Każda osoba, która bierze udział w TEST KLUB ONLY YOU umieszczając zgłoszenie we wskazanym miejscu przez Organizatora, jest dalej nazywana Uczestnikiem. Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, oz. 93 ze zm.).

4. W TEST KLUB ONLY YOU nie mogą brać udziału pracownicy, ani zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora, jak i członkowie ich rodzin.

5. TEST KLUB ONLY YOU jest przeznaczony zarówno dla właścicieli blogów, jak i osób, które nie posiadają blogów.

6. TEST KLUB ONLY YOU składa się z poszczególnych Akcji Testowania, w których testuje się dany kosmetyk lub zestaw kosmetyków. Zasady każdej Akcji Testowania regulowane są osobnym regulaminem szczegółowym. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Ogólnym oraz Regulaminem Szczegółowym. Przystąpienie do TEST KLUB ONLY YOU jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika obu Regulaminów w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału. Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie.

7. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony w siedzibie firmy Organizatora oraz na stronie internetowej: www.o-you.pl (www.onlyyoumagazine.pl).

8. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników. Organizator może zawiesić, zakończyć lub zmienić zasady TEST KLUB ONLY YOU w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na Serwisie internetowym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, czasu trwania lub terminu wytypowania osób do testowana w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba. Uczestnicy TEST KLUB ONLY YOU zostaną wówczas o takiej zmianie poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

§2. UCZESTNICTWO W TEST KLUBIE ONLY YOU, ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTÓW

1. TEST KLUB ONLY YOU składa się z poszczególnych Akcji Testowania, w których testuje się dany produkt lub zestaw produktów.

2. Rekrutacja do kolejnych Akcji Testowania w ramach TEST KLUB ONLY YOU jest każdorazowo ogłaszana na stronie www.o-you.pl (www.onlyyoumagazine.pl), wraz z podaniem sposobu zgłaszania się do akcji.

3. Uczestnicy zgłaszający się do akcji proszeni będą każdorazowo o kreatywną wypowiedź na zadany temat oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie ich pod wskazany w regulaminie szczegółowym adres mailowy.

4. Każdy uczestnik może zgłosić się do każdej Akcji Testowania tyko raz, bez względu na liczbę posiadanych kont e-mail.

5. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia Uczestników, spełniające wymogi zapisane w §2 pkt 3 i §2 pkt 4 oraz zgodne z Regulaminem.

6. Osoby, które będą testowały produkty w czasie trwania Akcji Testowania, zostaną wybrane przez Komisję wyznaczoną przez Organizatora na podstawie wysłanych zgłoszeń. O wyborze decydować będzie kreatywność wypowiedzi, zgodność zgłoszenia z Regulaminem oraz prawidłowe wypełnienie formularza. Decyzja Komisji w kwestii wyboru zgłoszeń jest ostateczna i nie przysługuje prawo odwołania od niej.

7. Wszyscy Uczestnicy TEST KLUBU ONLY YOU, którzy zostaną wybrani przez Komisję do testów, zostaną poinformowani drogą mailową o zakwalifikowani się do danej Akcji Testowania.

8. Wytypowane osoby powinny mailowo potwierdzić chęć testowania w ciągu 3 dni od daty otrzymania maila o zakwalifikowaniu się do testów. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w terminie 3 dni od wysłania przez Organizatora informacji, prawo do testowania wygasa.

9. Uczestnicy wybrani do testowania są zobowiązani do przetestowania produktów w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, chyba, że dany produkt wymaga innego czasu testowania. Za każdym razem Uczestnicy będą o tym informowani.

10. Każdy Uczestnik zakwalifikowany do testowania jest zobowiązany wypełnić krótką ankietę dotyczącą testowanego produktu. Wypowiedzi zawarte w ankiecie powinny być autorskie. Ankieta zostanie przesłana do Uczestników drogą mailową lub zostanie zawieszona do pobrania na stronie internetowej www.o-you.pl (www.onlyyoumagazine.pl).

11. Uczestnik posiadający bloga jest zobowiązany do umieszczenia recenzji testowanych kosmetyków na swoim blogu o dowolnej długości, a także umieszczeniu minimum 2 autorskich zdjęć. Uczestnik jest zobowiązany do przesłania linka do opublikowanej recenzji.

12. Organizator przyznaje sobie prawo do umieszczenia fragmentów wypowiedzi z ankiety w artykule podsumowującym testy, zamieszczonym na stronie:
www.o-you.pl (www.onlyyoumagazine.pl). Organizator ma prawo do umieszczenia fragmentów wypowiedzi z ankiety w celach marketingowych oraz w podsumowaniu testów przekazywanym producentom kosmetyków.

13. Produkty do testowania zostaną dostarczone Pocztą Polską lub kurierem na adres wskazany przez uczestnika (dotyczy tylko terytorium Polski), na koszt Organizatora.

14. Testowane produkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne produkty.

15. W razie niedostarczenia recenzji w podanym w regulaminie Testu terminie Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia członkostwa Uczestnika w TEST KLUB ONLY YOU i uniemożliwienie mu brania udziału w organizowanych w przyszłości Testach.

16. Uczestnictwo w TEST KLUB ONLY YOU jest nieodpłatne i dobrowolne.

17. Uczestnik dokonując zgłoszenia w Konkursie automatycznie oświadcza, że:
– akceptuje treść Regulaminu;
– jest autorem odpowiedzi i ma do niej pełne prawa autorskie i majątkowe i akceptuje postanowienia Regulaminu w zakresie praw autorskich;
– wyraża zgodę na publikację jego zgłoszenia na Serwisie internetowym ONLY YOU oraz na wykorzystanie odpowiedzi w celach marketingowych Organizatora, w tym na stronach i w materiałach nie związanych bezpośrednio z TEST KLUB ONLY YOU, bez wynagrodzenia.
– wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez KiS Production Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rosoła 40 m. 5, 02-786 Warszawa.

18. Z tytułu uczestnictwa w TEST KLUB ONLY YOU nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników wydatków.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia Uczestnika, który przesłał zgłoszenie:
– naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
– sprzeczne z dobrymi obyczajami lub, które może być uznane za obelżywe, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji etnicznej, rasowej czy religijnej;
– odnoszące się do polityki, religii, hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych substancji uznawanych za szkodliwe dla zdrowia ludzi;
– z treściami obelżywymi, erotycznymi, przedstawiającymi nagość, niecenzuralnymi, naruszającymi godność osobistą;
– naruszającą czyjeś prawa autorskie;
– zawierające hasło, umotywowanie lub inne treści, do których prawa przysługują lub mogą stanowić reklamę osób trzecich, za wyjątkiem treści Organizatora;
– niewłaściwe z innych powodów.

20. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do jego treści.

§3. PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy Uczestnik, poprzez wysłanie zgłoszenia wraz z odpowiedzią na pytanie, oświadcza, że:
a. przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do przesłanego Zgłoszenia w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich. Ponadto w przypadku roszczeń osób trzecich w związku z przesłanymi przez Uczestnika materiałami, Uczestnik zobowiązuje się wyrównać Organizatorowi wszelkie szkody, jakie mogą ponieść z tytułu takich roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie.

b. udziela Organizatorowi nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie ze Zgłoszenia. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na Serwisie internetowym ONLY YOU oraz serwisie społecznościowym Facebook.com (https://www.facebook.com/magazineONLYyou)
– w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
– nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
– eksploatacji za pomocą technologii, w tym w przekazach tekstowych i audiowizualnych;
– w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
– wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;

c. zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualnym naruszeniem ich praw na skutek opublikowania tekstu na Serwisie ONLY YOU oraz stronie https://www.facebook.com/magazineONLYyou, w szczególności na skutek naruszenia praw autorskich osób trzecich.

d. zezwala Organizatorowi na publikowanie przysłanej odpowiedzi, w trakcie i po zakończeniu Akcji Testowania na Serwisie ONLY YOU oraz na stronie https://www.facebook.com/magazineONLYyou, w materiałach reklamowych, przez nielimitowany okres bez wskazania ich autora.

2. Zgłaszając udział w rekrutacji Uczestnik przekazuje jednocześnie wszelkie niematerialne prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do przesłanych wypowiedzi na rzecz Organizatora, co wyłącza jakiekolwiek roszczenia z tytułu ich wykorzystania w części lub całości przez Organizatora.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia TEST
KLUB ONLY YOU, związanych przedmiotowo z Akcjami Testowania, tj. wyłonienia testujących, przesłania produktów do testów, pozyskania wypełnionych ankiet, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczenia wyników testów na Serwisie.

2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. KiS Production Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rosoła 40 m. 5.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie w celu stworzenia doraźnej bazy danych niezbędnej do uczestnictwa w TEST KLUB ONLY YOU. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania produktów do testowania.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z testowaniem prosimy przesyłać listem poleconym na adres KiS Production Sp. ul. Rosoła 40 lok. 5, 02-786 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”, w terminie do 14 dni od zakończenia Akcji Testowania. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone w jakikolwiek inny sposób (na przykład za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.com lub drogą e-mailową) nie będą rozpatrywane.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer
telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

4. Komisja Reklamacyjna rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję na piśmie na podany przez siebie adres.

6. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Pocztę Polską oraz firmy świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia drogą kurierską lub pocztową przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem TEST KLUB ONLY YOU.

2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w TEST KLUB ONLY YOU wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia, zmianę adresu elektronicznego lub za nieprawidłowe podanie informacji, co uniemożliwiło przesłanie produktów do testów.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w TEST KLUB ONLY YOU.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w TEST KLUB ONLY YOU w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, w tym w szczególności w przypadku posługiwania się przez jednego Uczestnika kilkoma adresami e-mail.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TEST KLUB ONLY YOU, użytkownik może kontaktować się z Organizatorem poprzez email testy@o-you.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Akcje Testowania w ramach TEST KLUB ONLY YOU nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późniejszymi zmianami).

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.